ICEIS 2011 - Proceedings of the 13th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 3, Beijing, China, 8-11 June, 2011

Runtong Zhang, José Cordeiro, Xuewei Li, Zhenji Zhang und Juliang Zhang, Editor

2011